PSIR 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 490
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı devletlerin, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin çevre ile ilgili problemlere çözüm arayışları esnasında karşılaştıkları meseleleri belirlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; küresel çevre politikalarının ortaya çıkış sürecini açıklayabilir.
  • Çevre alanındaki ulusdevlet, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, şirketler gibi aktörleri saptayabilir.
  • Çevre yönetimi sistemlerinin gelişimini açıklayabilir.
  • Ekonomi, kalkınma ve çevre politikalarının geleceğini açıklar.
  • Çevre üzerinde etkisi olan aktörlerin kararlarını eleştirebilir.
Tanımı Çevre ile ilgili problemlerin ve krizlerin her geçen gün sayı ve önem olarak artmasıyla, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, uluslararası antlaşmalar, çevre standartlarının uygulanması ve 'orta malların trajedisi' nin dünyanın dört bir yanındaki insan yaşamını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak kararlar almak durumundalar. Bu ders, çevre konularıyla ilgili sorular, siyasi, ekonomik ve sosyolojik bakış açısıyla ve bugün dünyadaki bütün ulusları karşı karşıya getiren çevresel ortak çıkarları göz önüne alarak 'tutuklunun ikilemi' çıkmazında olan ülkeler arasındaki gerilimi işaret ederek değerlendirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı
2 Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview) s.116
3 Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı: Çevre Politikalarında Uluslararası yönetim sistmeleri, Çevre Politikaları ve paradigma değişimi Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview) s.1640.
4 Çevre Alanındaki Aktörler I:Ulusdevlet aktörleri, Uluslararası Örgütler Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 4173
5 Çevre Alanındaki Aktörler II: Sivil toplum örgütleri, firmalar Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 7395.
6 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar I Hava kirliliği, Ozon tabakasının yırtılması, İklim Değişimi Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 97128
7 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar IIUluslar arası zehirli atık, zehirli kimyasallar, balina avcılığı Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 128158
8 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar I Biyolojik çeşitliliğin yok oluşu, Balık türlerinin yok olması, Çölleşme Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 159195
9 Ara sınav
10 Etkili Çevre Yönetimi Sistemleri: Fırsatlar ve Engeller Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 197232
11 Ekonomi, Kalkınma ve Çevre Politikalarının Geleceği IKuzeyGüney eşitsizliği, eşitsizlikler ve çevre, Ticaret ve çevre Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 233261
12 Ekonomi, Kalkınma ve Çevre Politikalarının Geleceği IIÇevre ve Kalkınma, çevre politikalarının geleceği Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 261278
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin özetlenmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest