Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dersler


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


PSIR 101  Siyaset Bilimine Giriş

Bu ders; siyaset, güç, meşruiyet ve otorite kavramlarının anlamı; modern devletin ve egemenlik kavramının ortaya çıkışı; milliyetçilik; çağdaş siyaset ideolojiler; demokrasi ve otoriterik gibi farklı yönetim türleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının organizasyonu ve mekanizmaları; siyasi partiler ve çıkar grupları gibi temel kavramları ele alır.


PSIR 215  Siyasi Düşünce Tarihi

Bu ders siyaset felsefesi tarihinin kanonik metinlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak düşünürler arasında Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes ve Locke yer almaktadır. Adalet, demokrasi, özgürlük, yurttaşlık, egemenlik, iktidar, devlet, meşruiyet gibi kavramlar irdelenecek ve insan hakları bildirgelerinin incelenmesiyle sona erecektir.


PSIR 203  Diplomasi Tarihi I

Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. PSIR 203 Siyasi Tarih I dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1918 dönemini kapsar.


PSIR 201  Avrupa Birliği'nin Tarihi ve Kurumları

Bu ders, AB'nin yönetimi, siyaseti ve politikaları hakkında temel bir perspektif sağlayarak başlangıç düzeyinde seminer dersi görevi görür. Dönem boyunca Avrupa entegrasyonunun tarihini inceleyeceğiz, AB kurumlarını ve karar alma süreçlerini tartışacağız ve başlıca AB politika alanlarını analiz edeceğiz.


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


BUS 210  İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı

Veriler her şey hakkında olabilir. Bu ders verinin kendisiyle ilgilidir. Bu uygulamalı ders sayesinde öğrenciler bir problemle ilgili veri kaynaklarını belirlemek için eleştirel bir bakış açısı geliştirir. Öğrenciler, çağdaş kurumsal sistemlerde teknoloji ve veri yönetimi süreçlerini tanımlamayı; farklı kaynak, format ve standartlardan verileri birleştirme ve dönüştürmeyi; veri kalitesini değerlendirme ve geliştirmeyi; verinin özelliklerini ve temel veri analizini görselleştirip yorumlayarak bir işletme veya sosyal bilimler sorununa ilişkin çıkarımlar oluşturmayı öğrenir. Kurs üç modülden oluşmaktadır: 1. Veri ve Yaşam (4 hafta): İş ve sosyal bilimlerdeki veri kaynaklarını tanımlama ve neyi temsil ettiğini anlama. Teorileri ve hipotezleri veriye çevirme. Veriye ilişkin kaynaklar ve maliyetler. Veri sorumlulukları, etik, güvenlik ve hırsızlık, gizlilik endişeleri. Associational, relational ve coğrafi veri. 2. Veri İle Hikayeler Anlatma (5 hafta): İletişim analalitiği, raporlarda basit (Excel, Kaggle) grafikler kullanma, infografikler oluşturma. 3. Gerçek Dünyada Veri Yönetimi (5 hafta): SQL, İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS), veri temizleme sorunları, yapılandırılmamış veri, bulut ve büyük veride NoSQL veritabanlarına duyulan ihtiyaç.


PSIR 303  Araştırma Yöntemleri

Bu dersin ilk kısmı sosyal bilimlerin ontolojik durumuna ve ilgili araştırma metodolojisine ilişkin üç farklı görüş sunmaktadır. Bu görüşlerin arasındaki büyük bir tartışma, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ilişkidir.Dersin ikinci ve üçüncü kısmı, sosyal bilimlerde araştırmanın mantığını tartışmakta ve en yaygın araştırma yöntemlerinden bazılarını sunmaktadır. Son olarak, dersin son kısmı, derste tartışılan her şeyin belirli bir araştırma önerisi tasarlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.


PSIR 307  Uluslararası Politik Ekonomi

Bu ders üç parçadan oluşmaktadır. İlk bölümde, en temel kuramsal yaklaşımların (liberalizm, merkantelist ve yapısalcı) eleştirel bir okumasıyla başlayacağız. Bu yaklaşımlar, ikinci bölümde, ticaret, üretim ve finans gibi küresel iktisadi yapıların doğalarını ve etkilerini değerlendirmek için kullanılacak analitik çerçeveyi oluşturacaklar. Son bölümde de, küresel düzeyde yukarıda bahsedilen iktisadi yapılarla ilişkili olan gelir eşitsizliği, kalkınma yönelik engeller, göç ve ekolojik kaygılar gibi güncel önemli konular incelenecektir


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


PSIR 305  Dış Politika Analizi

Bu ders, dış politika yapımının önemli terminolojisini, aktörlerini, yapılarını ve süreçlerini tanıtmaktadır. Karar yapımındaki ve uluslararası politikadaki temel failleri ve mekanizmaları tartışır ve farklı analiz düzeyleriyle ilgilenir.


PSIR 301  Türk Siyasetinde Güncel Konular

Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır. Türkiye siyasetinin değişen doğasını anlayabilmek için demokrasinin sağlamlaşması, sivil toplum, İslam’ın yükselişi, milliyetçilik, kimlik politikaları ve sosyoekonomik değişim konularına özel önem verilecektir.


PSIRST 405  Staj

Staj, bölümün uygun gördüğü bir kurumda aralıksız dört hafta boyunca saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.


PSIR 204  Diplomasi Tarihi II

Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. Siyasi Tarih II dersi uluslararası ilişkilerde 1919-1991 dönemini kapsar.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PSIR 202  Türk Siyasi Hayatı

Ders konuları, tarihsel arkaplan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki siyasal ortamdır.


PSIR 212  Anayasal Siyaset

Dersin ilk kısmı anayasalara, anayasa yargısına ve anayasa yapımına dair teorik ve ampirik tartışmalar içermektedir. Dersin ikinci kısmı ise Türkiye anayasalarının yapım süreçlerine ve içeriklerine odaklanmaktadır.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


PSIR 216  Modern Siyasi Düşünce

Bu ders modern siyasal düşüncenin kanonik metinlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak düşünürler arasında Rousseau, Kant, Mill ve Marx yer almaktadır. Siyasal düşüncenin etik/normatif temelleri irdelenecek; özgürlük, yurttaşlık, kozmopolitan hak, demokrasi ve eşitlik gibi kavramlar incelenecektir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PSIR 102  Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu ders, sınıfta anlatılanlar ve ders kitabı içeriği üzerinden işlenecektir. Öğrencilerin sınıfta anlatılanlarla ders kitabının programda belirtilen bölümlerinin içeriği hakkındaki bilgi düzeyini ölçen bir adet ara sınav ve bir adet yılsonu sınavı yapılacaktır. Öğrenciler derslere devam-katılımları oranında da değerlendirilecektir.


PSIR 304  Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan farklı teoriler, felsefi temelleri, ana varsayımları, temel sorunsalları ve bu sorunsallara ilişkin cevapları çerçevesinde incelenecektir.


PSIR 306  Türk Dış Politikası

Bu ders, öğrencileri Türkiye dış politikasının temel özellikleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders TDP tarihinin 1919-2001 yılları arasını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika-yapım sürecinin farklı dönemlerini, "göreli özerklik" ve "Batı dünyasına bağlılık" dönemleri ve küresel dünyada "Sovyet-sonrası yılları"nın ele alınacağı son bölüm ile birlikte inceleyecektir.


PSIR 302  Karşılaştırmalı Siyaset

Ders öğrencilere devletleri karakterize eden ve onların seçmenleriyle ilişkilerini belirleyen siyasi dinamiklere kapsamlı bir genel bakış sunmak için tasarlanmıştır. Bu dinamikler, legal kurumsal boyutların yanı sıra siyasi mekanizmayı çevreleyen siyasi, ekonomik ve kültürel unsurları da içermektedir. Dersin işleyişi, öğrencilere sınıf tartışmalarına katkıda bulunmaları için bol miktarda fırsat veren interaktif bir yaklaşma haizdir.


LAW 308  Uluslararası Hukuk

Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


Seçmeli Dersler


BUS 495  Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme

Ders Tanımı Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi öğrencilerin anlaşmalı kurumlarda alan deneyimi kazanmalarını kapsamaktadır. Bu ders, yükseköğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışarak iş tecrübesi edinmelerini ve kurumsal hayata geçişlerini hızlandıracaktır. Teorik bilginin pratikteki uygulamalarını deneyimlerken derslerine karşı daha motive olarak kurumsal hayatta karar süreçlerinde inisiyatif alma, süreçlere entegre olma ve kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma gibi avantajlara sahip olacaktır. Öğrencilerin haftada en az 2.5 gün çalışmaları ve kurumda yürütülmekte olan lisans bölümünün program çıktılarına uygun niteliklere sahip bir projede aktif rol almaları beklenmektedir.İşletme Fakültesi derse başvuru koşullarını, dersin kotasını, başvuru tarihlerini ve uygun kurumlardaki pozisyonları her ilgili dönemde duyuracaktır. Koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ders, kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri tarafından dönemin başlangıcından önce atanacaktır. Bu ders 1 bölüm içi, 2 bölüm dışı seçmeli, toplam 3 seçmeli ders yerine sayılacaktır.


PSIR 300  Avrupa Politikasında Güncel Konular

Bu ders, öğrencilerin güncel AB siyaseti hakkındaki anlayışlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. AB siyasetindeki güncel konuları tarihsel, kuramsal ve güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak incelemektedir. Bu amaçla, AB’nin mevcut konumunu etkileyen sorunların genel bir çerçevesini sağlamakta ve 21. yüzyılda AB’nin karşılaştığı temel sorunları analiz etmektedir.


PSIR 309  Uluslararası Örgütler

Bu derste en önemli uluslararası örgütler tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları ve insanı konular, kalkınma, ticaret ve çevre konularına yaptığı katkı incelenecektir. Öğrencilerden, (1) haftalık okumaları yapmaları, (2) dersteki tartışmalara katkıda bulunmaları ve sunum yapmaları, (3) derste verilen bilgileri ve akademik literatürdeki konuları analiz ederek içselleştirmeleri, ve (4) arasınav ve final sınavındaki sorulara uygun yanıtlar vermeleri beklenmektedir. Aşağıda, haftalık muhtemel konu ve kaynaklar listelenmiştir.


PSIR 310  Uluslararası Politikada Kafkaslar

Uluslararası Politikada Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.


PSIR 312  Türkiye - AB İlişkileri

Karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimini siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla değerlendirmek.


PSIR 320  Ortadoğu Politikaları

Bu ders, Ortadoğu'nun yeniden haritalandırılmasına dair tarihsel bir bakışla başlayacak. Buna ek olarak, karşılaştırmalı bir tarihsel analiz, Ortadoğu’yu daha geniş bir global tarihsel bağlamı içinde konumlandırmaya yardımcı olacaktır. Bunun devamında ders, devlet ve rejim türleri, Arap Milliyetçiliği, petrol siyaseti, şarkiyatçılık, Arap-İsrail çatışması, bölgesel jeopolitik, siyasal İslam, demokratikleşme ve Arap Baharı’nı kapsayacaktır.


PSIR 325  Anayasacılık ve Demokrasi

Ders üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım teorik sorulara, ikinci kısım dünyada giderek artan anayasallaşma sürecinin ardında yatan sebeplere ve üçüncü kısım ise Türkiye örneğine odaklanmaktadır.


PSIR 330  Osmanlı Siyasi Tarihi

Osmanlı’nın güçlenmesinde ve düşüşündeki siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve finansal dinamiklerin Avrupa’nın büyük güçleriyle karşılaştırarak değerlendirilmesi.


PSIR 335  Siyasi Coğrafya

Bu ders, öğrencilerin modern politikanın coğrafi uzamı hakkındaki algılarını geleneksel ulus-devlet anlayışının ötesine geçecek şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. Haftalık konular, ülkesel egemenlik ve devletleşme, sınırlar ve jeopolitika, sınırlar ve siyasal modernite, şiddet ve devletçilik karşıtlığı, mekan ve kimlik gibi siyasi coğrafya alanının temel konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.


PSIR 340  Küreselleşme ve Dünya Sistemi

Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.


PSIR 360  Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Ders güncel Türk dış politikasının tarihi ve eleştirel biçimde inceleyecek şekilde düzenlenmiştir.


PSIR 370  Diplomatik Yazışma Teknikleri

Diplomasi kavramının, temel araç ve aktörlerinin tanıtılması, sözlü ve yazılı diplomasi dilinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi, özellikle dijital dünyada diplomasi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Öğrencilerin dönem projeleri ile katılım sağlaması beklenmektedir.


PSIR 390  Amerikan Dış Politikası

Ders öğrencilere Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini ve geleneklerini tanıtarak Amerikan dış politikasında güncel konu ve sorunlara odaklanmaktadır.


PSIR 400  Çatışma Çözümlemesi

Ders, toplulukların ve devletlerin neden birbirleriyle şiddetli çatışmalara girdiğine ve bu tür çatışmaları çözmek için küresel ve yerel aktörlerin nasıl farklı yollar izlediğine odaklanacaktır. Dersayrıca barış görüşmelerinin ve uzlaşmanın doğasını da vurgulayacaktır.


PSIR 411  Avrupa Birliği Siyaseti

Bu ders, AB siyaseti ve kurumsal yapısının değişik yönlerini farklı kuramlar ve farklı disiplinler cinsinden inceler.


PSIR 420  Uluslararası Göç

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı entegrasyon tanımlarının incelenmesi (5) Entegrasyonun sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi.


PSIR 422  Enerji Politikaları

Enerji sorunlarının uluslararası doğası dünyadaki etkin enerji politikaları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Enerji güvenliği ve jeopolitik kaynakların azalmasıyla arz kısmında en çok tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması ulaşılabilir, kabul edilebilir ve karşılanabilier enerji arzı olmadan mümkün değildir. Enerji diyalogları devam etmesine rağmen özellikle enerji geçiş dönemlerinde kaynaklar üzerindeki çekişme devam artmaktadır. Bu nedenle uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.


PSIR 424  Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi

Bu ders, küresel enerji ve çevre düzeninin karmaşıklığını çözümlemeye yardımcı olurken; modern politik ve ekonomik regülasyon ve düzenlemeler üzerine odaklanacaktır. Dersin içeriğinde ayrıca, enerji piyasalarında ülkelerin coğrafi konumlarının rolü ele alınacak; enerji jeopolitiği, coğrafyası ve ekonomisinin temel disiplinleri çerçevesinde çevresel kaygıların olası etkilerinin detaylı ve çok yönlü analizi yapılacaktır.


PSIR 426  Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet

Ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenciler, modern kozmopolitliğin teorik temellerini ahlaki felsefe ve siyaset teorisi ışığında keşfedecekler. Yoksulluk ve dağıtıcı adalet, uluslar ve milliyetçiliğin rolü, 21. yüzyılın popülist ve otoriter eğilimleri, ırkçılık, insan hakları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve küreselleşme çağında vatandaşlık, öğrencilerin kozmopolitanizm ve küresel adalet üzerine eleştirel tartışmalara katılacağı dersin ikinci bölümünde ele alınacak. Dersin üçüncü bölümünde, gezegensel krizlerle ilişkisi açısından kozmopolit siyaset teorisinin teorik ve pratik önemi tartışılacak.


PSIR 428  Modernite ve Eleştirileri

Bu ders (1) insanlığın son iki yüzyıldır tanık olduğu emperyalizm, totalitarizm, Holokost ve soykırım deneyimlerini; (2) kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri; (3) ulus-devletin açmazlarını; (4) antroposen, politik ekoloji ve küresel iklim değişikliği üzerine olan çağdaş tartışmaları mercek altına almayı amaçlıyor.


PSIR 434  Azınlık Politikaları

Bu ders, öğrencilerin Siyaset Bilimi alanındaki eğitimlerini, azınlık haklarının Avrupa’daki gelişmelere odaklanarak analitik olarak incelenmesi yoluyla derinleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve devamındaki gelişmelerin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrı düşünülemez oluşudur. Özellikle iki dünya savaşı, Avrupa devletlerinin ve onların etnik, dilsel ve dini azınlıklarının evrimine etkide bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüz Avrupa’sı, Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerin de dahliyle azınlık politikalarının fazlasıyla karmaşık olduğu bir yerdir. Dersi alan öğrencilerin (1) ilgili okuöaları yapmaları, (2) ders konularının tartışılmasına katkı sunmaları ve bu konular üzerine sunum yapmaları, (3) akademik literatür ve ders okumalarının sağladığı bilgileri analitik olarak içselleştirmeleri, ve (4) ara sınav ve final sınavında sorulan ilgili sorulara uygun yanıtlar üretmeleri beklenmektedir.


PSIR 436  Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları

Milliyetçilik, modern dünya siyasetinde en kalıcı güçlerden biri olmuştur. Milliyetçiliği çevreleyen tartışmalar vatandaşlık, kimlik, azınlıklar ve göç politikalarını etkiliyor. Bu ders, milliyetçilik araştırmalarındaki temel kavramları, teorileri ve yaklaşımları dünyadaki tarihsel ve güncel vakalara referansla tartışacaktır.


PSIR 438  Avrupa Birliği'nde Yönetişim

Bu ders sırasıyla altı farklı beceri kazandırmayı amaçlamaktadır: (1) Temel entegrasyon/yönetişim teorilerine genel bir bakış; (2) Ana kurumların organizasyon, yapı ve işlevlerinin temel özelliklerinin bir sunumu; (3) Kurumlar içindeki ve kurumlar arasındaki güç ilişkileriyle ilgili temel tartışmalara giriş; (4) Meşru yönetimin üç boyutuna genel bir bakış: sosyal meşruiyet, girdi meşruiyeti ve çıktı meşruiyeti; (5) Çıktı/performans boyutuna özel bir odaklanma: Çeşitli politika alanlarındaki ana başarılar ve eksiklikler nelerdir? (5) Okuma ve sunum becerileri çalışması.


PSIR 440  Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı

(1) Teorilerin ve politika yapımında analitik yaklaşımların değerlendirilmesi: İlgili aktörler kimlerdir? Nasıl etkileşimde bulunurlar? Tercihlerini hangi faktörler belirler? Kurumsal ve normatif faktörler tarafından nasıl kısıtlanırlar? (2) Seçilen politikalara bu kavram ve soruların uygulanması.(3) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.


PSIR 442  Vatandaşlık, Çokkültürcülük ve Demokrasi

Bu ders demokrasi, yurttaşlık ve çokkültürcülük üzerine olan kuramsal tartışmaları incelemeyi amaçlıyor. Üzerinde duracağımız sorulardan bazıları şunlar: Demokrasi ile özgürlük arasındaki ilişki nedir? Etkin yurttaşlık demokraside nasıl bir rol oynar? Tanınma mücadeleleri demokratik siyaset için yaşamsal önemde midir? Sivil itaatsizlik ne anlama gelir ve anayasal demokrasilerde nasıl bir rol oynar? Bu ve benzeri meseleleri modern ve çağdaş siyasal düşünürlerin metinlerinden yola çıkarak ele alacağız.


PSIR 444  Sinema Yoluyla Uluslararası İlişkiler

Bu derste, uluslararası siyasetin belli başlı konuları ve sorunlarını sinema filmleri üzerinden ve filmlere referansla tartışılacaktır. Uluslararası ilişkilerin güncel temalarının sınıfta irdelenmesinde, öğrencilerin derse gelmeden önce seyretmeleri istenecek sinema filmlerinden istifade edilecektir. Küresel ısınma, nüfus hareketleri ve göç, başarısız devletler ve yeni savaş olgusu, kitle imha silahları, teknolojik savaş, siber tehditler ve terörizm gibi günümüz uluslararası siyasetini meşgul eden konulara öncelik tanınacaktır.


PSIR 446  Siyasal Katılım ve Kamuoyu

Bu ders, Türkiye’de bireylerin siyasal fikir ve davranışlarındaki değişimleri analiz edebilme yetisini öğrencilere kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere bireylerin fikirlerini anketler aracılığıyla nasıl çözümleyip ölçecekleri de gösterilecektir.


PSIR 448  Geçiş Dönemi Adaleti: Ulusal, Bölgesel ve Küresel Perspektifler

‘Geçiş Dönemi Adaleti’, uluslararası politikada merkezi hale gelen insan hakları ihlallerine odaklanan yeni bir araştırma alanıdır. Geçtiğimiz on yıllar boyunca toplumlar, uluslararası ceza mahkemeleri ve hakikat komisyonları kurarak veya tazminat ödeyerek bu zorlukları ele almaya çalıştılar. Bu ders, Kuzey İrlanda, Eski Yugoslavya, Arjantin, Lübnan, Güney Afrika, Kıbrıs ve İspanya dahil olmak üzere geçiş dönemi adaletinin önemli vaka çalışmalarını analiz eder.


PSIR 450  Uluslararası Güvenlik

Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konularını ve sorunlarını anlamaya ve incelemeye yönelik olarak öncelikle uluslararası güvenliğin kavramsal altyapısı irdelenecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik belli başlı güvenlik sorunları incelenecektir. Dersin öğretim sistematiği, her hafta için belirlenen okuma materyalinin öğrencilerce derse girmeden okunması; bahse konu okuma materyali temel alınarak öğretim görevlisince konuların sınıfta işlenmesi ve öğrencilerin de katılımıyla ders sırasında tartışılması şeklinde olacaktır. Ayrıca her öğrencinin uluslararası güvenliği alakadar eden konu, kuruluş veya düzenlemelerden birisi hakkında yazılı ödev hazırlaması istenecektir. Öğrencilerin bu derste başarılı olmak için yapılacak ara sınav ve final sınavında iyi bir performans sergilemeleri, derste öğrendiklerini kullanacakları yazılı bir ödev sunmaları, dersin haftalık okuma materyalini okumaları ve tüm derslere iştirak ederek tartışmalarda yer almaları gerekmektedir.


PSIR 460  Balkan Siyaseti

Balkan siyaseti dersi, uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin Balkanlardaki siyasi gelişmeler çerçevesinde eğitimsel gelişiminin sağlanması için tasarlanmıştır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılım göstermesi (2) yazılı metinleri okuması (3) ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (4) sınavlarda ders konularına değinen doğru cevaplar vermesi beklenmektedir.


PSIR 470  Çağdaş Siyaset Teorisi

Bu ders çağdaş siyaset teorisindeki temel tartışmaları incelemeyi amaçlıyor. Ele alınacak konuların başında özgürlük ve demokrasi kuramları; kamusal alan; popülizm; şiddet ve politika arasındaki ilişki/karşıtlık yer alıyor.


PSIR 480  Cinsiyet Politikaları

Bu ders, temel cinsiyet ve politika kavramlarınını tanıtmayı ve siyasi hayatta cinsiyet eşitsizliklerinin önemini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu ders güç, demokrasi, siyasi temsil, eşit vatandaşlık, siyasi katılım ve aktivizm gibi önemli siyasi kavram ve kurumlarda, ulusal ve ulusötesi seviyelerde, cinsiyetin etkisini analiz edebilmek adına teorik yaklaşımları kullanmaktadr.


PSIR 485  Uluslararası Politik Ekonomide Güncel Konular

Bu dersin amacı uluslararası politik ekonomi alanındaki güncel konuları ele almaktır. Dersin odaklanacağı konular az gelişmiş ülkelerin problemleri, çokuluslu şirketler, bilgi ve değişen teknolojinin etkileri, bölgesel ticari bloklar, kayıt ve yasa dışı ekonominin durumu, göç, açlık, enerji ve çevre konularıdır. Dersin ana hedefi her gün haberlerde de karşımıza çıkan iklim değişikliği, mülteci krizi, insan ve uyuşturucu kaçakçıığı, çevre faciaları ve diğer önemli gelişmeleri UPE analizleriyle devlet piyasa ilişkilerini anlatabilecek şekilde açıklayabilmektir.


PSIR 490  Çevre Politikaları

Çevre ile ilgili problemlerin ve krizlerin her geçen gün sayı ve önem olarak artmasıyla, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, uluslararası antlaşmalar, çevre standartlarının uygulanması ve 'orta malların trajedisi' nin dünyanın dört bir yanındaki insan yaşamını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak kararlar almak durumundalar. Bu ders, çevre konularıyla ilgili sorular, siyasi, ekonomik ve sosyolojik bakış açısıyla ve bugün dünyadaki bütün ulusları karşı karşıya getiren çevresel ortak çıkarları göz önüne alarak 'tutuklunun ikilemi' çıkmazında olan ülkeler arasındaki gerilimi işaret ederek değerlendirilecektir.


PSIR 495  AB'nin Çevre Politikası

Bu ders, AB‘nin çevre politikasına bir giriş niteliğindedir. AB’nin politika yapımı süreçlerine kısaca bir göz attıktan sonra AB’nin çevre politikasının temel alanları (örn. Hava ve su politikaları, sarfiyat politikası, iklim politikası, ulaşımın karbonsuzlaştırılması, sürdürülebilir kent yönetimi) sunulacaktır. Her bir politika alanında öncelikle temel çevresel sorunlar incelenecek, daha sonra AB politikalarının kazanımları ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilecektir. Bir uluslararası aktör olarak AB’nin rolüne özel bir mercek tutulacaktır. Ayrıca, etkili sunum hazırlama teknikleri ve dönem ödevinin yapılandırılması için de alıştırmalar yapılacaktır. Bu nedenle dersin bir bölümü öğrenci sunumlarına ayrılmıştır. Sunumların ardından öğrenciler, dersin hocasından detaylı bir geribildirim alacaklardır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.