Dersler


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


MATH 101  Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


PSIR 203  Diplomasi Tarihi I

Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. PSIR 203 Siyasi Tarih I dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1918 dönemini kapsar.


PSIR 205  Siyasi Düşünceler Tarihi

Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes ve Locke gibi antik ve modern dönemin önde gelen düşünürlerinin politikanın temel soru ve kavramlarını (adalet, yurttaşlık, özgürlük, iktidar, egemenlik, devlet, meşruiyet gibi) ele alış biçimlerini tartışan bu ders, insan hakları beyannamelerinin incelenmesiyle sona eriyor.


PSIR 201  Avrupa Birliği'nin Tarihi ve Kurumları

Bu ders temel olarak şu konuları içermektedir: (1) Farklı politik ve ekonomik bütünleşme adımlarına genel bir bakış, (2) AB’nin genişleme adımlarına genel bir bakış, (3) bütünleşme süreçlerindeki temel aktörlerin konumlarının ve çıkarlarının analizi, (4) politik eylemi engelleyen içsel ve dışsal faktörlerin analizi, (5) AB’nin temel kurumlarına genel bakış, (6) Bu kurumların Tek Pazar, Ortak Tarım Politikası, Ticaret Politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Genişleme gibi politika alanlarındaki yetki ve etkilerinin analizi.


PSIR 207  Siyaset Bilimine Giriş

Derste ele alınacak temel konular; siyaset, iktidar, meşruiyet ve otorite gibi kavramların anlamı; modern devletin doğuşu; milliyetçilik; çağdaş siyasal ideolojiler ve akımlar; demokrasi ve otoriteryanizm gibi farklı yönetim biçimleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının örgütlenme ve işleyiş biçimleri; siyasal partiler; çıkar gruplarıdır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


PSIR 303  Araştırma Yöntemleri

Bu ders öğrencileri siyaset bilimindeki farklı araştırma metotları ile tanıştırır. Öğrenciler hipotez, bağımlı/bağımsız/kontrol değişkenler, veri seti, karşılaştırmalı metot, anket ve söylem analizi gibi terimlere aşina olurlar.


PSIR 307  Uluslararası Politik Ekonomi

İntihal, her durumda "0" ile notlandırılacaktır. Derse devam ve katılım: derse gelmeniz ve haftalık okumalarınızı yaparak sınıf içi tartışmalara katılmanız ile notlandırılacaktır. Öğrencilerin ders ile ilgili düşüncelerini aktarmak üzere rastgele seçilmesi de öğrencilerin sınıfa hazırlıklı gelmelerini zorunlu kılmaktadır. Ders ödevleri, öğrencilerin konu ile ilgili temel kavramlara aşina olmaları için verilmektedir ve teslim tarihleri verildikten bir hafta içindedir ve ilgili Öğretim Görevlisine elden teslim edilir. Ayrıca, dönem içerisinde önceden haber verilmeksizin üç quiz yapılacaktır. Quizler, 10 adet test şeklinde kısa soruyu ve doğru-yanlış şeklindeki ve boşluk doldurma şeklindeki soruları kapsayacaktır.O gün quizde bulunmayan öğrenciler "0" puan alacaklardır. Ayrıca öğrencilerin, dönem içinde, 30 dakikalık grup sunumu yapmaları beklenir ( bu gruplar ve sunum yapacakları konular önümüzdeki haftalarda ilan edilecektir.) Eğer dönem içindeki ders sayısı sunumlar için yeterli olmazsa telafi dersleri yapılarak tüm öğrencilerin sunum yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler sunuma, sunumun yazılı versiyonunu Öğretim Görevlisine teslim etmek üzere getireceklerdir. Sunumlar, grup halinde yapılacak olmasına rağmen, notlandırmalar bireysel sunum üzerinden yapılacaktır. Derslerin %70'ine katılmayan öğrenciler NA olurlar ve final sınavına girmelerine izin verilmez.


PSIR 305  Dış Politika Analizi

Bu dersin birinci kısmında, dış politikadaki ana aktörler, yapılar ve süreçler tanıtılacak olup karar alma süreci ve uluslararası ilişkilerdeki temel kuramlar açıklanacaktır. Dersin ikinci kısmında ise kamu diplomasisini de içerecek şekilde diplomasi ve diplomasinin tarihsel olarak nasıl oluştuğu ve nasıl evrildiği ile ilgili bilgi verilecektir.


PSIR 301  Türk Siyasetinde Güncel Konular

Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır. Türkiye siyasetinin değişen doğasını anlayabilmek için demokrasinin sağlamlaşması, sivil toplum, İslam’ın yükselişi, milliyetçilik, kimlik politikaları ve sosyoekonomik değişim konularına özel önem verilecektir.


ST 202  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


PSIR 204  Diplomasi Tarihi II

Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. Siyasi Tarih II dersi uluslararası ilişkilerde 1919-1991 dönemini kapsar.


PSIR 206  Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce

Modern politik düşüncenin Rousseau, Kant, Mill, Marx gibi önde gelen figürlerinin özgürlük, eşitlik, toplum sözleşmesi, aydınlanma, kozmopolitanizm, özel mülkiyet gibi kavramları temellendirme biçimlerini tartışan bu ders; anayasal demokrasinin anlam ve öneminin değerlendirilmesiyle noktalanıyor.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PSIR 208  Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu ders, sınıfta anlatılanlar ve okuma listesi içeriği üzerinden işlenecektir. Öğrencilerin sınıfta anlatılanlarla okuma listesinin içeriği hakkındaki bilgi düzeyini ve hakimiyetini ölçen bir adet ara sınav ve bir adet yılsonu sınavı yapılacaktır. Yazılı olarak düzenlenecek sınavların yıl sonu notu üzerindeki ağırlıkları sırasıyla %40 ve %45 olacaktır. Derslere katılım zorunludur ve öğrenciler derse devam ve sınıftaki tartışmalara yaptıkları katkı oranında devam-katılım notu (%15) alacaktır. Yapılan her devamsızlık, devam puanından düşülecektir.


PSIR 202  Türk Siyasi Hayatı

Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arkaplanını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır. Ders konuları, tarihsel arkaplan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki siyasal ortamdır.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PSIR 304  Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan farklı teoriler, felsefi temelleri, ana varsayımları, temel sorunsalları ve bu sorunsallara ilişkin cevapları çerçevesinde incelenecektir. Dersle ilgili ek okumalara ve duyurulara blackboard üzerinden ulaşabilirsiniz.


PSIR 306  Türk Dış Politikası

Bu ders, öğrencileri Türkiye dış politikasının temel özellikleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders TDP tarihinin 1919-2001 yılları arasını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika-yapım sürecinin farklı dönemlerini, "göreli özerklik" ve "Batı dünyasına bağlılık" dönemleri ve küresel dünyada "Sovyet-sonrası yılları"nın ele alınacağı son bölüm ile birlikte inceleyecektir.


PSIR 302  Karşılaştırmalı Siyaset

Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce kaynaklar kullanarak farklı siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi hakkında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilere bu konu ile ilgili temel kavramları, kategorileri ve analitik teknikleri öğretmektir.


LAW 308  Uluslararası Hukuk

Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ST 302  Staj (2 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


PSIR 300  Avrupa Politikasında Güncel Konular

Bu ders öncelikle AB genelinde yüğkselmekte olan AB karşıtlığının nedenlerini ve göstergelerini araştıracaktır. Ardından, AB’ye kamuoyu desteğini yeniden kurmak üzere katkıda bulunabilecek olan çeşitli politika alanlarında daha iyi performans göstermenin yollarını inceleyecektir. Bu amaçla, her politika alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri incelenecektir. Bu derste, sınıf içinde ve Blackboard vasıtasıyla yürütülecek grup çalışmaları ve tartışmalar yoluyla öğrencileri de öğretim sürecine dahil eden bir öğretme yöntemi kullanılacaktır.


PSIR 309  Uluslararası Örgütler

Bu derste en önemli uluslararası örgütler tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları ve insanı konular, kalkınma, ticaret ve çevre konularına yaptığı katkı incelenecektir. Öğrencilerden, (1) haftalık okumaları yapmaları, (2) dersteki tartışmalara katkıda bulunmaları ve sunum yapmaları, (3) derste verilen bilgileri ve akademik literatürdeki konuları analiz ederek içselleştirmeleri, ve (4) arasınav ve final sınavındaki sorulara uygun yanıtlar vermeleri beklenmektedir. Aşağıda, haftalık muhtemel konu ve kaynaklar listelenmiştir.


PSIR 310  Uluslararası Politikada Kafkaslar

Uluslararası Politikada Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.


PSIR 312  Türkiye - AB İlişkileri

Karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimini siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla değerlendirmek.


PSIR 320  Ortadoğu Politikaları

Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arapİsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslamın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.


PSIR 330  Osmanlı Siyasi Tarihi

Osmanlı’nın güçlenmesinde ve düşüşündeki siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve finansal dinamiklerin Avrupa’nın büyük güçleriyle karşılaştırarak değerlendirilmesi.


PSIR 340  Küreselleşme ve Dünya Sistemi

Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.


PSIR 350  Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası

Bu ders AB komşuluğunun tanıtılarak öğrencilerin Avrupa çalışmaları alanında eğitimsel gelişimi için tasarlanmıştır. Dersin odak noktası Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ile ilgili gelişmeler üzerinde olacaktır. Öğrencilerin (1) yazılı metinleri okuması (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde edinilen bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmesi beklenmektedir.


PSIR 360  Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Ders güncel Türk dış politikasının tarihi ve eleştirel biçimde inceleyecek şekilde düzenlenmiştir.


PSIR 370  Diplomatik Yazışma Teknikleri

Uluslararası ilişkilerde güncel konuların ve diplomatik ilişkilerin tartışılarak belirli konular hakkında diplomatik nota yazım tekniklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Farklı makalelerin analiz edilip tartışılarak ve öğrencilerin seçtikleri ülke konusunda proje hazırlamaları teşvik edilerek öğrencilere güncel sorunları ve ülkelerin politik ilişkilerini değerlendirme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.


PSIR 380  Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları

Bu ders AB içinde sosyoekonomik kaynaşma politikalarının kökenleri, evrimi ve mevcut durumunu ve AB bütünleşmesi için sunduğu zorlukları inceler.


PSIR 390  Amerikan Dış Politikası

Ders öğrencilere Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini ve geleneklerini tanıtarak Amerikan dış politikasında güncel konu ve sorunlara odaklanmaktadır.Ayrıca bu derste öğrencilerin Amerikan dış politikası ile ilgili güncel bir konuda 2000-2500 kelimelik "politika belgesi" yazmaları gerekmektedir. Bu bir grup çalışması olup gruplar ve konular dönemin ilk haftalarında dersi veren öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.Ders ile ilgili ek okuma ve duyurular Blogy'den takip edilebilir (http://blogy.ieu.edu.tr).


PSIR 400  Çatışma Çözümlemesi

Ders kitlelerin ve devletlerin birbirleriyle neden savaştıkları ve küresel ve yerel aktörlerin bu çatışmaları nasıl çözümlediğine yoğunlaşacaktır. Ders ayrıca askeri olmayan çatışmaları ve bunları çözme yöntemlerini de vurgulayacaktır.


PSIR 410  Avrupa Bütünleşmesi Kuramları

Bu ders, Avrupa bütünleşme teorilerinin tanıtımı ile öğrencilerin AB bazlı gelişmeleri analiz etme kapasitesinin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Öğrencilerden, (1) yazılı metinleri okumaları (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa bütünleşme teorileri dersinde öğrendikleri bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmeleri beklenmektedir.


PSIR 411  Avrupa Birliği Siyaseti

Bu ders, AB siyaseti ve kurumsal yapısının değişik yönlerini farklı kuramlar ve farklı disiplinler cinsinden inceler.


PSIR 420  Uluslararası Göç

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı entegrasyon tanımlarının incelenmesi (5) Entegrasyonun sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi.


PSIR 422  Enerji Politikaları

Enerji sorunlarının uluslararası doğası dünyadaki etkin enerji politikaları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Enerji güvenliği ve jeopolitik kaynakların azalmasıyla arz kısmında en çok tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması ulaşılabilir, kabul edilebilir ve karşılanabilier enerji arzı olmadan mümkün değildir. Enerji diyalogları devam etmesine rağmen özellikle enerji geçiş dönemlerinde kaynaklar üzerindeki çekişme devam artmaktadır. Bu nedenle uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.


PSIR 424  Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi

Bu ders, küresel enerji ve çevre düzeninin karmaşıklığını çözümlemeye yardımcı olurken; modern politik ve ekonomik regülasyon ve düzenlemeler üzerine odaklanacaktır. Dersin içeriğinde ayrıca, enerji piyasalarında ülkelerin coğrafi konumlarının rolü ele alınacak; enerji jeopolitiği, coğrafyası ve ekonomisinin temel disiplinleri çerçevesinde çevresel kaygıların olası etkilerinin detaylı ve çok yönlü analizi yapılacaktır.


PSIR 426  Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet

Bu ders “hak” ve “adalet” kavramlarını küresel bağlamda incelemeyi amaçlıyor. Ele alacağımız konular şu dört başlık altında toplanabilir: (1) kozmopolitanizmin kuramsal temelleri, (2) yurttaş olmayanların hakları ve sınırların meşruiyeti sorunu, (3) küresel adalet kuramları, (4) sınırötesi demokrasinin imkanı.


PSIR 428  Modernite ve Eleştirileri

Modernitenin anlamını, aydınlanma projesini ve modern toplumun sıkıntılarını tartışan bu ders; Marx, Nietzsche, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Schmitt, Arendt ve Habermas gibi düşünürleri kapsamlı bir şekilde ele alıyor.


PSIR 430  Sovyetler Sonrası Siyaset

Ders (1) Sovyet sisteminin tarihi arka planı ve mirası (2) Sovyetler Birliği eski devletleri değişik bölgeleriyle inceleyen örnekler (3) geçiş literatürü ve değişim (geçiş ne anlama gelmektedir, bu rejimler nereye gitmektedir ve bu süreç nasıl incelenmelidir) olarak 3 kısma ayrılacaktır.


PSIR 432  Avrupa Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesi

Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi ekonomisine bir giriştir.


PSIR 434  Azınlık Politikaları

Bu ders, öğrencilerin Siyaset Bilimi alanındaki eğitimlerini, azınlık haklarının Avrupa’daki gelişmelere odaklanarak analitik olarak incelenmesi yoluyla derinleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve devamındaki gelişmelerin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrı düşünülemez oluşudur. Özellikle iki dünya savaşı, Avrupa devletlerinin ve onların etnik, dilsel ve dini azınlıklarının evrimine etkide bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüz Avrupa’sı, Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerin de dahliyle azınlık politikalarının fazlasıyla karmaşık olduğu bir yerdir. Dersi alan öğrencilerin (1) ilgili okuöaları yapmaları, (2) ders konularının tartışılmasına katkı sunmaları ve bu konular üzerine sunum yapmaları, (3) akademik literatür ve ders okumalarının sağladığı bilgileri analitik olarak içselleştirmeleri, ve (4) ara sınav ve final sınavında sorulan ilgili sorulara uygun yanıtlar üretmeleri beklenmektedir.


PSIR 436  Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları

Bu ders başlıca milliyetçilik kuramları ışığında milliyetçiliğin anlamı, içeriği ve işlevlerini açıkladıktan sonra milliyetçilik ile uluslarası ilişkiler arasındaki dikkat çekici ilişkiye tarihsel ve kuramsal açılardan yoğunlaşır. Bu derste Anthony Smith, Ernest Gellner, Anthony Giddens, Benedict Anderson ve diğer değerli akademisyenlerin çalışmalarına yer verilecektir. Öğrencilerin 1) tüm derslere katılması, 2)makaleleri okuması, 3) sunum hazırlamaları ve 4) sınavlara eksiksiz bir biçimde hazırlanmaları beklenir.


PSIR 438  Avrupa Birliği'nde Yönetişim

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Meşru yönetişimin üç ana boyutunun açıklanması: sosyal meşruiyet, girdi meşruiyeti ve çıktı meşruiyeti. (2) AB’de bu üç boyutun ne derece yerine getirildiği. (3) Yönetişim meşruiyetinin üç boyutunun AB seviyesinde nasıl geliştirilebileceği konusunda tartışma. (4) AB yönetişiminin vatandaşlar açısından katma değeri konusuna değinilmesi: Farklı AB politikalarının avantajları, dezavantajları ve zorlukları nelerdir? (5) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.


PSIR 440  Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı

(1) Teorilerin ve politika yapımında analitik yaklaşımların değerlendirilmesi: İlgili aktörler kimlerdir? Nasıl etkileşimde bulunurlar? Tercihlerini hangi faktörler belirler? Kurumsal ve normatif faktörler tarafından nasıl kısıtlanırlar? (2) Seçilen politikalara bu kavram ve soruların uygulanması.(3) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.


PSIR 442  Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi

Demokratik yurttaşlık nedir ve neden önemlidir? Bu dönem, güncel demokrasilerin vaatlerine ve ikilemlerine odaklanacağız. Ders, önemli tartışmaları ve demokratik politikadaki çeşitli konuları araştıran iki bölüme ayrılmıştır. I. Bölümde, şu sorulara ağırlık verilecektir: Demokrasi ve özgürlük arasındaki ilişki nedir? Demokrasi ve özgürlük çelişir mi? Evetse, nasıl ve neden? Ya da demokrasi ve özgürlük birbirini pekiştirir mi? Demokratik politikada aktif yurttaşlık nasıl bir rol oynar? Çoğulculuk, demokratik yaşam ve barışçıl bir arada yaşama zarar verir mi? Tanınma mücadeleleri demokratik politika için yaşamsal önemde midir? Evrensel insan hakları ile çokkültürcülük arasında bir gerilim var mıdır? Yurtseverlik, anayasal demokrasi ile uyumlu mudur? II. Bölüm, kolektif sorumluluk, geçmişle uzlaşma ve kolektif hafıza konularının analizine ayrılmıştır. Bu bölümde şunlar gibi zor ve önemli sorular soracağız: Günümüz demokrasilerinin, soykırımsal geçmişler ve tarihsel travmalarla uzlaşma görevi var mıdır? Soykırım nedir? Kolektif kimlikler neden genellikle kurucu/ulusal mitleri onaylayan ve kolektif adaletsizlik hafızasını baskılayan geçmişin aşırı seçici temsilleri üzerine kurulmuştur? Demokrasi ile geçmişle uzlaşma arasındaki ilişki nedir? II. Bölümde, demokratik politikanın karşılaştığı en büyük ikilemlerden birinin, yani popülizmin yanı sıra, günümüz demokrasilerinde giderek büyüyen bir önem atfedilen sivil itaatsizlik pratiğini dikkate alacağız. Sivil itaatsizliğin anlamı nedir ve demokratik politikada rolü var mıdır? Popülizme demokratik politikaya bir karşı çıkış mıdır? İzleyeceğimiz konuları ve düşüneceğimiz soruları Tocqueville, Hannah Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Paul Ricoeur, Jan-Werner Müller ve Duncan Bell’in metinlerinde bulacağız. Bu düşünür ve yazarların bakış açılarını kendi koşullarında incelerken, onları birbirleriyle diyaloga sokacak ve günümüz dünyasında karşımıza çıkan temel politik sorunlara ışık tutma biçimlerini anlamaya çalışacağız.


PSIR 446  Siyasal Katılım ve Kamuoyu

Bu ders, Türkiye’de bireylerin siyasal fikir ve davranışlarındaki değişimleri analiz edebilme yetisini öğrencilere kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere bireylerin fikirlerini anketler aracılığıyla nasıl çözümleyip ölçecekleri de gösterilecektir.


PSIR 450  Uluslararası Güvenlik

Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konularını ve sorunlarını incelemeye yönelik olarak öncelikle kavramsal ve teorik altyapıya temas edilecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik güvenlik konuları ve sorunları analiz edilecektir. Dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Öğrencilerin başarılı olmak için mutlaka derslere girmeleri ve sınıftaki tartışmalara iştirak etmeleri, ayrıca yazılı sınavlarda iyi bir performans sergilemeleri gerekmektedir.


PSIR 460  Balkan Siyaseti

Balkan siyaseti dersi, uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin Balkanlardaki siyasi gelişmeler çerçevesinde eğitimsel gelişiminin sağlanması için tasarlanmıştır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılım göstermesi (2) yazılı metinleri okuması (3) ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (4) sınavlarda ders konularına değinen doğru cevaplar vermesi beklenmektedir.


PSIR 470  Güncel Siyasi Teoriler

Çağdaş politika felsefesindeki yaklaşımları özgürlük, adalet, anaysal demokrasi, tolerasyon, sivil itaatsizlik ve kozmopolitanizm bağlamında tartışan bu ders; Isaiah Berlin, Hannah Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas, Jacques Derrida gibi düşünürlerin yaklaşımlarını derinlemesine ele alıyor.


PSIR 480  Cinsiyet Politikaları

Bu ders, temel araştırma nesnesi olarak ulusu odağına almak suretiyle, ulusinşasının farklı boyutlarını ve ulusal aidiyet (yurttaşlık) sorunlarını küresel bağlamda ve sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite ve ırk gibi kavramlarla ilişkisi içinde incelemektedir. Ders okumaları, ulusal aidiyet ve toplumsal cinsiyet sorunlarının karmaşıklığı düşünülerek karşılaştırmalı bir anlayış çerçevesinde tasarlanmıştır. Ders, ayrıca, cinsiyet ile bağlantılı ulusal kimliklerin popüler müzikten roman, mimari, sanat, sinema ve kitlesel kültüre uzanan çeşitli ortaya konuş biçimlerini ve temsillerini de kapsamaktadır.


PSIR 490  Çevre Politikaları

Çevre ile ilgili problemlerin ve krizlerin her geçen gün sayı ve önem olarak artmasıyla, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, uluslararası antlaşmalar, çevre standartlarının uygulanması ve 'orta malların trajedisi' nin dünyanın dört bir yanındaki insan yaşamını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak kararlar almak durumundalar. Bu ders, çevre konularıyla ilgili sorular, siyasi, ekonomik ve sosyolojik bakış açısıyla ve bugün dünyadaki bütün ulusları karşı karşıya getiren çevresel ortak çıkarları göz önüne alarak 'tutuklunun ikilemi' çıkmazında olan ülkeler arasındaki gerilimi işaret ederek değerlendirilecektir.


PSIR 495  AB'nin Çevre Politikası

Bu ders, AB‘nin çevre politikasına bir giriş niteliğindedir. AB’nin politika yapımı süreçlerine kısaca bir göz attıktan sonra AB’nin çevre politikasının temel alanları (örn. Hava ve su politikaları, sarfiyat politikası, iklim politikası, ulaşımın karbonsuzlaştırılması, sürdürülebilir kent yönetimi) sunulacaktır. Her bir politika alanında öncelikle temel çevresel sorunlar incelenecek, daha sonra AB politikalarının kazanımları ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilecektir. Bir uluslararası aktör olarak AB’nin rolüne özel bir mercek tutulacaktır. Ayrıca, etkili sunum hazırlama teknikleri ve dönem ödevinin yapılandırılması için de alıştırmalar yapılacaktır. Bu nedenle dersin bir bölümü öğrenci sunumlarına ayrılmıştır. Sunumların ardından öğrenciler, dersin hocasından detaylı bir geribildirim alacaklardır.


SBUI 480  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş Dersi öncelikle “toplumsal cinsiyet” kavramının nasıl sosyal olarak doğduğunu ve kavramın neler içerdiğini anlatarak başlar. Siyaset, ekonomi, kamu ve özel alanlarını analiz ederek dersin amacı toplumsal cinsiyet farklılıklarının günümüzde bireylerin hayatlarını nasıl etkilediğini ve onların karşılaştıkları kıstılamaları anlamaya çalışır.