Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 442
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders demokrasi, yurttaşlık, çokkültürcülük ve tanınma politikası hakkındaki kuramsal tartışmaları incelemeyi ve öğrencilere kamusal meseleleri eleştirel ve etik bir bakış açısıyla yorumlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal donanımı kazandırmayı amaçlıyor.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş siyaset teorisindeki temel kavramları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecekler;
  • Demokrasi, yurttaşlık, çoğulculuk ve çokkültürcülük üzerine olan kuramsal tartışmaları yorumlayabilecekler;
  • Çağdaş siyasal problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler;
  • Bireysel veya grup üyesi olarak rapor/sunum hazırlayabilme ve argümanlarını sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirebilecekler;
  • Çağdaş siyaset teorisinde karşılaştıkları yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders demokrasi, yurttaşlık ve çokkültürcülük üzerine olan kuramsal tartışmaları incelemeyi amaçlıyor. Üzerinde duracağımız sorulardan bazıları şunlar: Demokrasi ile özgürlük arasındaki ilişki nedir? Etkin yurttaşlık demokraside nasıl bir rol oynar? Tanınma mücadeleleri demokratik siyaset için yaşamsal önemde midir? Sivil itaatsizlik ne anlama gelir ve anayasal demokrasilerde nasıl bir rol oynar? Bu ve benzeri meseleleri modern ve çağdaş siyasal düşünürlerin metinlerinden yola çıkarak ele alacağız.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tocqueville ve Demokrasi: Vaatler ve Çelişkiler James Schleifer, The Chicago Companion to Tocqueville’s Democracy in America (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 56-108.
3 Çokkültürlü bir Siyasi Örgütlenmede Adalet: Rawls John Rawls, “The Idea of an Overlapping Consensus” Political Liberalism (New York: Columbia University Press), 133-172. Recommended Reading: Samuel Freeman, “Political Liberalism” Rawls (London: Routledge, 2007),
4 Müzakereci Demokrasi Jürgen Habermas, “Three Normative Models of Democracy” The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Cambridge: The MIT Press, 1998), 239-253. Recommended Reading: James Gordon Finlayson, “Politics, Democracy and Law” and “Europe and Post-National Citizenship” Habermas: A Very Short Intrdoduction (Oxford: Oxford University Press, 2005), 106-137.
5 Agonistik Demokrasi Chantal Mouffe, Agonistics: Thinking the World Politically (London: Routledge), 1-42.
6 Tanınma ve Çokkültürlülük Charles Taylor, “Politics of Recognition” Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton University Press, 1994), 25-74. Discussion Hour: (Power Walk)
7 Anayasal Yurtseverlik Jan-Werner Müller, “On the Origins of Constitutional Patriotism”, Contemporary Political Theory 5 (2006): 278-296.
8 Yurttaşlık ve Ulus-devlet Rogers Brubaker, “Immigration, Citizenship and the Nation-State in France and Germany”, in Gershon Shafir (ed.), The Citizenship Debates (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998), 131-164.
9 Arasınav
10 İnsanlığa yönelik bir suç olarak Soykırım Raphael Lemkin, “Genocide” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), 79-95; William Schabas and Samantha Power, “Introduction to the First and Second Editions” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), vii-xxiii; The United Nation’s Genocide Convention, 1948.
11 Kolektif Bellek: Unutma Biçimleri Aleida Assmann, “Forms of Forgetting” http://h401.org/2014/10/forms-of-forgetting/
12 Kozmopolitan Bellek Kültürü Daniel Levy & Natan Sznaider, “The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory”, European Journal of Social Theory 5 (2002): 87-106.
13 Kolektif Sorumluluk Hannah Arendt, “Collective Responsibility” Responsibility and Judgment (New York, Schocken Books, 2005), 147-158.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda anılan metinler.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
26
26
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.