PSIR 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, “hak” ve “adalet” kavramlarını küresel bağlamda incelemeyi ve öğrencilere küresel siyaseti normatif bir bakış açısından değerlendirebilmeleri için gerekli olan kuramsal donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kozmopolitanizm ve küresel adaletin kuramsal, siyasal ve etik temellerini değerlendirebilecekler;
  • Kozmopolitanizm ve küresel adalet üzerine olan çağdaş tartışmaları yorumlayabilecekler;
  • Çağdaş siyasal problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler;
  • Bireysel veya grup üyesi olarak rapor/sunum hazırlayabilme ve argümanlarını sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirebilecekler;
  • Siyaset teorisinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders “hak” ve “adalet” kavramlarını küresel bağlamda incelemeyi amaçlıyor. Ele alacağımız konular şu dört başlık altında toplanabilir: (1) Kozmopolitanizmin kuramsal temelleri, (2) Yurttaş olmayanların hakları ve sınırların meşruiyeti sorunu, (3) Küresel adalet kuramları, (4) Sınır-ötesi demokrasinin imkanı.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden Bir Kozmopolitanizm Kuramına İhtiyacımız Var? Temel Kavramlar ve Kavramsal Ayrımlar
2 Kant’ın “Ebedi Barış” Projesi Immanuel Kant, “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose”; “The Metpahysics of Morals” (pp. 164-175); “Perpetual Peace” (pp. 93-115)
3 Kantçı Projenin Mirası ve Sorunları Immanuel Kant, “Perpetual Peace” (pp. 116-130); Jürgen Habermas, “Kant’s Idea of Perpetual Peace, with the Benefit of Two Hundred Years’ Hindsight”.
4 Arendt ve “Haklara Sahip Olma Hakkı” Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (267-302); Frank Michelman,”Parsing A Right to Have Rights”.
5 Sınırların Meşruiyeti Sorunu Michael Walzer, Spheres of Justice (31-63); Joseph Carens, “The Case for Open Borders”; Arash Abizadeh “Democratic Theory and Border Coercion”.
6 Küresel Bir İnsan Hakları Rejimine Doğru Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism (13-80).
7 Ara Sınav I
8 Rawls ve “Halkların Yasası”: Giriş John Rawls, A Theory of Justice (pp. 3-19, 52-56, 118-123); The Law of Peoples (1-58).
9 Rawls ve “Halkların Yasası”: Serimleme John Rawls, The Law of Peoples (59-128).
10 Küresel Adaletin Temelleri: Halkların Yasası mı İnsanlığın Yasası mı? Charles Beitz, “Rawls’ Law of Peoples”; Seyla Benhabib, The Rights of Others (71-94)
11 Dağıtıcı Adaleti Küreselleştirmek: Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlik Thomas Pogge, “Moral Universalism and Global Economic Justice”; Seyla Benhabib, The Rights of Others (94-114).
12 Habermas ve “Ulus-Sonrası Demokrasi” Düşüncesi Jürgen Habermas, “The Postnational Constellation and the Future of Democracy”
13 Kamusal Alanın ve Sivil Toplumun Küreselleşmesi James Bohman, Democracy Across Borders (59-100)
14 Ara Sınav II
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda anılan metinler.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
25
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest