PSIR 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Osmanlı Siyasi Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 330
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası İlişkilerin büyük güçlerinin yükseliş ve düşüşlerini bir döngüsel sistem yoluyla açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Osmanlı Devleti’nin erken dönem askeri ve politik yükselişinin kökenleri ve nedenleri ile yüksek maliyetli savaş ve fetihleri finanse etmekteki başarısını açıklayabilir
  • Osmanlı Devleti’nin 14. ve 15. Yüzyıllardaki Avrupa Monarşilerine kıyasla dönem askeri ve politik yükselişi ve Osmanlı’nın kuruluş dönemindeki Avrupa’nın görece zayıflığını anlayabilir
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun Beş Deniz Havzası’ndaki jeostratejisini değerlendirebilir
  • Bab-ı Âli’nin finansal, askeri, ekonomik, sosyal ve diplomatik yapı ve kurumları ile Osmanlı silahlı kuvvetlerinin tarihsel evrimini analiz edebilir
  • Avusturya, Rusya, Britanya, Fransa ve Prusya’dan oluşan “Büyük Güçler”e kıyasla Osmanlı İmparatorluğu’nun içerdeki ve dışarıdaki zayıflıklarını tanımlayabilir
  • Aydınlanma çağında Avrupalı Büyük Güçler karşısında Bab-ı Âli’nin görece düşüşünü anlayabilir
Ders Tanımı Osmanlı’nın güçlenmesinde ve düşüşündeki siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve finansal dinamiklerin Avrupa’nın büyük güçleriyle karşılaştırarak değerlendirilmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders araçlarının tanıtımı
2 Beş Deniz Havzası’nda Osmanlı Devleti’nin Doğuşu Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, İmge Kitabevi Yayınları (any edition).
3 Balkanlar’da Osmanlı Egemenliği ve Anadolu’nun Osmanlı Hükümdarlığı altında birleşmesi, Türk-Moğol Çatışmaları ve Osmanlı Fetret Dönemi Justin McCarthy, The Ottoman Turks, An Introductory History to 1923, Longman, New York and London, 1997.
4 Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da Savaşçı Sultanların İmparatorluk Çağı Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, İmge Kitabevi Yayınları (any edition).
5 Muhteşem Süleyman (I. Süleyman) ve Osmanlı Devleti/Medeniyeti’nin Altın Çağı Justin McCarthy, The Ottoman Turks, An Introductory History to 1923, Longman, New York and London, 1997. Halil İnalcık and, Donald Quataert (eds.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914, 1995.
6 Yükselen Habsburg ve Romanov (Hanedanlığı) İmparatorluklarına karşı İmparatorluğun Gerilemesi İlber Ortaylı, Ottoman Studies, İstanbul Bilgi University Press, 2004, Istanbul.
7 Ara Sınav
8 İmparatorluk’ta 18. Yüzyıl Boyunca Gerçekleşen Modernizasyon Girişimleri, Romanov ve Habsburg Yayılmacılığı Karşısında Askeri Yenilgiler İlber Ortaylı, Ottoman Studies, İstanbul Bilgi University Press, 2004, Istanbul.
9 İmparatorluk’ta Ayrılıkçı Milliyetçiliğin 19. Yüzyılda Yükselişi, Tanziamat ve İmparatorluk’ta Reform ve Merkezileşme Girişimleri İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları (any edition).
10 Babı Ali’nin Avrupa’nın Büyük Güçleri Arasında Denge Politikası, Osmanlı İmparatorluğu’na İngiliz Korumacılığı; Genç Osmanlılar ve Jön Türkler hareketleri; İttihat ve Terakki’nin 1908 Jön türk Devrimi İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları (any edition). Şükrü Hanioğlu, Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995. Ahmad, Feroz. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908–1914, 1969.
11 İttihat ve Terakki Yılları, İmparatorluğun Birinci Cihan Harbi’ne girişi, Osmanlı Dış Politikası ve Cepheler. Ulrich Trumpener, “Turkey’s War”, The Oxford Illustrated History of the First World War, Oxford University Press, Oxford-New York, 1998. Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918, Caravan Boks, 1989. Edward J. Erickson, Ordered to Die, A History of the Ottoman Empire in the First World War, Greenwood Press, Westport - Connecticut, 2001.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Justin McCarthy, The Ottoman Turks, An Introductory History to 1923, Longman, New York and London, 1997.

 

Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, İmge Kitabevi Yayınları (any edition).

Önerilen Okumalar/Materyaller

Halil İnalcık and, Donald Quataert (eds.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914, 1995.

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları (any edition).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
25
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest