PSIR 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Politika Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 305
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin dış politika analizi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) devletlerin davranışlarını açıklayabilecekler ve karmaşık dış politika kararlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebileceklerdir; 2) Dış politikayı ve diplomasiyi etkileten çok katmanlı faktörleri tanımlayabileceklerdir; 3)Güncel dış politika konularını hem ana akım hem de eleştirel bakış açılarıyla tartışabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dış politikanın birbiriyle yarışan kuramlarının nedensel mantığını ayırt edebilir.
  • dış politika yapımını etkileyen faktörleri sınıflandırabilir.
  • din ve milliyetçilik gibi toplumsal değerlerin devletlerin dış politika yapımını nasıl etkilediğini açıklayabilir.
  • dış politika yapım sürecindeki psikolojik faktörleri ayırt edebilir.
  • dış politika kararlarının iç ve dış belirleyicilerini karşılaştırabilir.
Tanımı Bu dersin birinci kısmında, dış politikadaki ana aktörler, yapılar ve süreçler tanıtılacak olup karar alma süreci ve uluslararası ilişkilerdeki temel kuramlar açıklanacaktır. Dersin ikinci kısmında ise kamu diplomasisini de içerecek şekilde diplomasi ve diplomasinin tarihsel olarak nasıl oluştuğu ve nasıl evrildiği ile ilgili bilgi verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Müfredatın okunması
2 Dış politikanın iç ve dış kaynakları Smith, Hadfield & Dunne, Ch 1
3 Belgesel Gösterimi: Küba Füze Krizi Cuban Missile Crisis: At the Brink - PBS documentary 1992
4 Rasyonel karar-alma modelleri Smith, Hadfield & Dunne, Ch14
5 Psikolojik ve Bilişsel Önyargılar Smith, Hadfield & Dunne, Ch7
6 Uİ Kuramları ve dış politika (neoclassical realism) Blackboard'a bakınız
7 Ahlaki dış politika & Diplomasi Smith, Hadfield & Dunne, Ch22 H. Nicholson (1939) “Origins of Organized Diplomacy”
8 Ev Ödevi (Arasınav Projesi)
9 Zombie Apocalypse Simulation Blackboard'a bakınız
10 Liderlik etkisi Blackboard'a bakınız
11 Kamuoyu & Medya Blackboard'a bakınız
12 Ulusal rol kavramları Blackboard'a bakınız
13 Dış Politika Krizleri Örnek Olaylar Blackboard'a bakınız
14 Dönemin gözden geçirilmesi .
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Steve Smith, Amelia Hadfield, Timothy Dunne (eds.) Foreign policy: theories, actors, cases. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press

Diğer Kaynaklar

Graham Allison and Phillip Zelikow. 1999. The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 2nd Ed.

Boston: Little&Brown

 

Morton H. Halperin, Priscilla A. Clapp and Arnold Kanter. Bureaucratic Politics and Foreign Policy, 2nd edition.

G. R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
37
Final / Sözlü Sınav
1
45
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest