PSIR 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilere Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 208
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavramları, uluslararası alandaki olguları ve aktörleri tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda uluslararası toplumun tarihsel evrimi, disiplinin temel kavramları, olguları ve kuramsal yaklaşımları eleştirel bir çerçevede ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası ilişkiler disiplinin temel niteliklerini ve ilgi sahalarını tanımlayabilir.
  • Uluslararası ilişkilerin klasik kuramlarını ve bunların uluslararası ilişkileri ele alış tarzını karşılaştırabilir.
  • Uluslararası alandaki temel aktörleri tanımlayabilir.
  • Yakın tarihteki önemli gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilir.
  • Güç unsurunun, güç kullanımının farklı aşama ve şekillerinin uluslararası ilişkiler ve uluslararası sistem üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
  • Uluslararası ilişkiler yazımı ve tartışmalarında sıklıkla kullanılan İngilizce terim ve kavramlar dağarcığına hakim olur.
Ders Tanımı Bu ders, sınıfta anlatılanlar ve ders kitabı içeriği üzerinden işlenecektir. Öğrencilerin sınıfta anlatılanlarla ders kitabının programda belirtilen bölümlerinin içeriği hakkındaki bilgi düzeyini ölçen bir adet yazılı ara sınav ve bir adet yılsonu yazılı sınav yapılacaktır. Derslere katılım zorunludur ve öğrenciler derse devamları oranında devam notu alacaktır. Yapılan her devamsızlık, devam puanından düşülecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı + Uİ’in temel nosyonları – I Pevehouse and Goldstein, International Relations, Bölüm 1)
2 Uİ’in temel nosyonları – II Chapter 1 (pp.10-19)
3 Uİ’in evrimi – I Chapter 1 (pp.19-28)
4 Uİ’in evrimi – II Chapter 1 (pp.28-33)
5 Realizm and Güç Chapter 2 (pp.38-43)
6 Uluslararası Sistem Chapter 2 (pp.43-49)
7 İttifaklar; Devlet Yönetimi Chapter 2 (pp.54-64)
8 Ara sınav
9 Uluslararası Çatışma Chapter 5 (pp.129-134, 156-157)
10 Askeri kuvvetler, Terörizm Chapter 6 (pp.164-183)
11 Uluslararası Örgütler – I Chapter 7 (pp.198-203; 209-212)
12 Uluslararası Örgütler – II Chapter 7 (pp.212-216)
13 Uluslararası Siyasi Ekonomi – I: Ticaret, Finans, Enerji Chapter 8 (pp.241, 250-251); Chapter 9 (pp.273, 282-283); Chapter 11 (pp.345-347)
14 Uluslararası Siyasi Ekonomi – II: Kürsel Kuzey ve Güney, Çevre, Göç Chapter 11 (pp.333-337); Chapter 12 (pp.363-364,370-374)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Snavı

 

Ders Kitabı

John C.W. Pevehouse and Joshua S. Goldstein, International Relations (11th edition), Harlow, Pearson Education Ltd, 2017. ISBN-13: 978-0134301570.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Evren Balta (der.), Küresel Siyasete Giriş, İstanbul, İletişim, 2016, 2. Basım. ISBN: 978-9750516214.
  • Walter Carlnaes, Thomas Risse, B.A. Simmons (eds.), Handbook of International Relations, London, Sage, 2013. ISBN-13: 978-1849201506.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest