PSIR 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 206
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri siyasal düşünce tarihinin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmak; etik ve politik meseleler üzerine eleştirel düşünebilme kapasitesini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; etik ve politik kavram ve sorular hakkında akademik donanıma sahip olacaklar;
  • Etik ve politik kavram ve sorular üzerine eleştirel düşünebilecekler;
  • Özgürlük, adalet, aydınlanma, kozmopolitanizm ve insan hakları gibi kavramları değerlendirebilecekler;
  • Klasik ve çağdaş kuramsal ve pratik meseleleri değerlendirebilecekler;
  • Avrupa’nın ve modernliğin politik ve düşünsel temellerini anlayıp yorumlayabilecekler.
Tanımı Modern politik düşüncenin Rousseau, Kant, Mill, Marx gibi önde gelen figürlerinin özgürlük, eşitlik, toplum sözleşmesi, aydınlanma, kozmopolitanizm, özel mülkiyet gibi kavramları temellendirme biçimlerini tartışan bu ders; anayasal demokrasinin anlam ve öneminin değerlendirilmesiyle noktalanıyor.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve dersin tanıtımı: Modern politik düşüncenin temel soruları ve kavramları
2 Rousseau’nun modern toplum eleştirisi I Rousseau, “Discourse on the Origins and Foundations of Inequality Among Men” Basic Political Writings, (Hackett, 1987), 25-60.
3 Rousseau’nun modern toplum eleştirisi II Rousseau, “Discourse on the Origins and Foundations of Inequality Among Men” Basic Political Writings, (Hackett, 1987), 60-81.
4 Rousseau’nun cumhuriyetçiliği I: toplum sözleşmesi, devlet, özgürlük Rousseau, “On The Social Contract” Basic Political Writings, (Hackett, 1987), 141-172.
5 Rousseau’nun cumhuriyetçiliği II: yönetim biçimi ve halk egemenliği Rousseau, “On The Social Contract” Basic Political Writings, (Hackett, 1987), 173-227.
6 Arasınav I
7 Kant’ın aydınlanma ve kozmopolitanizm kavrayışı Kant, “What is Enlightenment?” “Idea for a Universal History with a Cosmpolitan Purpose”, Kant’s Political Writings, (Cambridge University Press, 1996), 41-60.
8 Kant’ın uluslararası barış ve kozmopolitan hak anlayışı Kant, “Perpetual Peace”, Kant’s Political Writings, (Cambridge University Press, 1996),
9 Mill’in özgürlük anlayışı I John Stuart Mill, “On Liberty”, On Liberty and Other Essays, (Oxford University Press, 1998)
10 Mill’in özgürlük anlayışı II John Stuart Mill, “On Liberty”, On Liberty and Other Essays, (Oxford University Press, 1998)
11 Arasınav II
12 Marx’ın din ve liberalizm eleştirisi Marx, “On the Jewish Question” The MarxEngels Reader, (W.W. Norton & Company, 1978), 26-52.
13 Marx’ın kapitalizm eleştirisi Marx, “Wage Labour and Capital”, The MarxEngels Reader, (W.W. Norton & Company, 1978), 203-217.
14 Faşizm Umberto Eco, “Ur-Fascism”; Martin Luther King, The “I have a Dream” Speech (DVD)
15 Dersin genel değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Zorunlu okumalar: Yukarıdaki kaynaklar ile Voltaire, Candide ya da İyimserlik, Sosyal Yayınları; Bernhard Schlink, The Reader (Okuyucu)
Diğer Kaynaklar Iain Hampsher-Monk, A History of Modern Political Thought (Blackwell, 1992). David Miller, Janet Coleman, William Connolly and Alan Ryan (ed), The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (Blackwell, 1987).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest