PSIR 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı AB seviyesinde bölgesel politikaların oluşumuna yol açan süreçleri Batı Avrupa ülkeleri bağlamında incelemek, son yirmi yıldır gözlemlenen bölgeselleşme eğiliminin siyasi ekonomisini açıklamak ve bölgeselleşme süreçlerinin ülkeden ülkeye gösterdiği farklılıkları ayırt ederek bu süreçlerin AB yönetişimdeki yerini açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bölgesel politikalar ile bölgeselleşme arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir
  • Bölgesel politikaların tarihsel gelişimini inceleyebilecektir
  • AB bölgesel politikasının sorunlarını tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm önerileri getirebilecektir
  • AB yönetişiminde ulusaltı seviyenin oynadığı rolü açıklayabilecektir
  • Bölgeselleşmeyi diğer idari ve kamu yönetimi reformları ile ilişkilendirerek disiplinlerarası çözümlemeler yapabilecektir
Tanımı Bu ders AB içinde sosyoekonomik kaynaşma politikalarının kökenleri, evrimi ve mevcut durumunu ve AB bütünleşmesi için sunduğu zorlukları inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bölgeselleşmenin ekonomi politiği Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 1
3 Devlet gelenekleri ve idari reform Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 2
4 Avrupa yönetişimi ve bölgesel politika Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 3
5 Uluslararası İlişkiler perspektifinde bölgeselleşme Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 5
6 AB politika yapım sürecinde bölgesel politika Wallace, H. and Wallace, W. (2000) Policymaking in the European Union (Oxford: Oxford University Press), Bölüm 3
7 AB yapısal fonlarının amaç, hedef ve araçları Leonardi, R. (2005) Cohesion Policy in the European Union (Basingstoke: Palgrave), Bölüm 2
8 Arasınav
9 AB bölgesel politikasının bölgelere etkisi RodriguezPose, A. and Fratesi, U. (2004) “Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions”, Regional Studies 38 (1), pp. 97/113.
10 Çok düzlemli yönetişim Hooghe, L. and Marks, G. (2001) MultiLevel Governance and European Integration (Lanham: Rowman and Littlefield), Bölüm 6
11 AB bölgesel politikasına ulusal tepkiler Leonardi, R. (2005) Cohesion Policy in the European Union (Basingstoke: Palgrave), Bölüm 3
12 AB bölgesel politikasının Türkiye’ye etkileri
13 Çeşitli ve karasal kimlikler Hooghe, L. and Marks, G. (2001) MultiLevel Governance and European Integration (Lanham: Rowman and Littlefield), Bölüm 3
14 Politik başarı için bölgeselleşme gerekli midir? Purcell, M. and Brown, J. C. (2005) “Against the local trap: scale and the study of environment and development”, Progress in Development Studies 5 (4), pp. 279/297.
15 Tekrar
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Çeşitli uluslararası örgütlerin sosyoekonomik göstergeleri hakkındaki veri tabanları (ör. Eurostat, OECD)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
2
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
2
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
21
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest