PSIR 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomatik Yazışma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 370
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, diplomatik ilişkileri yürütme sürecinde kullanılan yazışma tekniklerine ilişkin temel kavramları önemli dış politika meseleleri üzerinden tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diplomatik yazışmalar esnasında ortaya konan temel prensip ve teknikleri açıklayabileceklerdir.
  • Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinde diplomasisinin rolünü anlayabileceklerdir.
  • Diplomatik ilişkiler kurulmasında kullanılan temel metot ve mekanizmaların işleyişini açıklayabileceklerdir.
  • Bir diplomatın görev esnasında nasıl hareket etmesinin beklendiğini yorumlayabileceklerdir.
  • Diplomatik ilişkiler kurulurken doğru iletişim ve terminolojinin nasıl olması gerektiği konusunda genel bilgi sahibi olabileceklerdir.
Tanımı Uluslararası ilişkilerde güncel konuların ve diplomatik ilişkilerin tartışılarak belirli konular hakkında diplomatik nota yazım tekniklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Farklı makalelerin analiz edilip tartışılarak ve öğrencilerin seçtikleri ülke konusunda proje hazırlamaları teşvik edilerek öğrencilere güncel sorunları ve ülkelerin politik ilişkilerini değerlendirme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel kavramların analizi ve genel çerçevenin kurulması. Proje ülkelerin tespit edilmesi. Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001, pp.39/47.
3 Diplomatik aktörler: elçiler, konsolsolar vs. (görev ve yetkileri) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
4 Diplomatik notalar (signed note) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
5 Diplomatik notalar (memorandum) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
6 Diplomatik notalar (note verbale) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
7 Diplomatik notalar (collective note, circular note) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
8 Diplomatik kültür ve araçları (protokol) Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
9 Kamu Diplomasisi Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
10 Arasınav
11 Kültürel Diplomasi Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001,
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı

Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001

Diğer Kaynaklar

Stanko Nick, “Use of Language in Diplomacy”, Language and Diplomacy, ed. Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, Malta, 2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest