SBUI 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBUI 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal cinsiyet konularına kültürel, siyasi ve sosyal yaşam gibi alanlarda kavramsal bir giriş yapacaktır. Eşitsizlik, patriarki, siyasal yaşamda temsil gibi konular farklı çerçevelerde tartışılacaktır. Tarihsel bir analizle toplumsal cinsiyet farklılıklarının nasıl ortaya çıktığı ve evrim geçirildiği analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı tanımlayabilir
  • Toplumsal Cinsiyetin neden sosyal olarak inşaa edildiğini anlatabilir
  • Küresel yönetişimde toplumsal cinsiyetin yerini açıklayabilir
  • İş dağılımda ve siyasi temsilde mevcut olan cinsiyete bağlı ayrımları açıklayabilir
  • Devlet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyebilir
  • Birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminizmleri birbirleriyle karşılaştırabilir
  • Birleşmiş Milletlerin toplumsal cinsiyet alanında yaptığı katkıları analiz edebilir
Tanımı Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş Dersi öncelikle “toplumsal cinsiyet” kavramının nasıl sosyal olarak doğduğunu ve kavramın neler içerdiğini anlatarak başlar. Siyaset, ekonomi, kamu ve özel alanlarını analiz ederek dersin amacı toplumsal cinsiyet farklılıklarının günümüzde bireylerin hayatlarını nasıl etkilediğini ve onların karşılaştıkları kıstılamaları anlamaya çalışır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Kavramsal çerçeve o Lorber, Part I, Toplumsal Cinsiyeti Üretmek, Chp. 1 & 4
3 Kavramsal çerçeve o Lorber, Part I, Toplumsal Cinsiyeti Üretmek, Chp. 1 & 4
4 Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet o Lorber, Uygulamada Toplumsal Cinsiyet, Chp. 6 & 9
5 Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet o Lorber, Uygulamada Toplumsal Cinsiyet, Chp. 6 & 9
6 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset o Lorber, Toplumsal Cinsiyet Politikaları, Chp. 10 & 11
7 Ara sınav
8 Devlet ve Toplumsal Cinsiyet
9 Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Yönetişim o Meyer ve Prugl, Chp. 1
10 Feminist Hareket I o Meyer ve Prugl, Chp. 6 o Meyer ve Prugl, Chp. 17
11 Feminist Hareket II o Meyer ve Prugl, Chp. 8 o Meyer ve Prugl, Chp. 11
12 İnsan Hakları olarak Kadın Hakları • Meyer ve Prugl, Chp. 9 • Meyer ve Prugl, Chp. 10 • Nello, Chp. 15
13 Ekonomide Kadın • Meyer ve Prugl, Chp. 12 • Meyer ve Prugl, Chp. 13
14 Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Lorber, JudithParadoxes of Gender, New Haven: Yale University Press, 1994.

Meyer, Mary K. And Elisabeth Prugl.  Gender Politics in Global Governance, New York: Rowman and Littleford Publishers, 1999.  

Corrin, ChrisFeminist Perspectives on Politics, London: Pearson Prentice Hall, 1999.  

Diğer Kaynaklar

Derste ihtiyaç duyuldukça verilen uluslararası ve ulusal kaynaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
33
Final / Sözlü Sınav
1
33
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest