PSIR 438 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nde Yönetişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 438
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı AB’de meşruiyet sorununun olup olmadığı ve bu sorunun giderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin tartışılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler meşruiyet kavramını AB yönetişiminde bir koşul olarak açıklayabileceklerdir.
  • Öğrenciler meşruiyet kavramını AB’nin uygun kurumsal yapısı konusundaki güncel tartışmalar ve çerçeveleri sınıflandırma konusuna uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler meşruiyet kavramını AB yönetişiminin incelenmesinde kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler AB politikalarının içerik ve işlemesi hakkında tartışabilecek ve ilgili aktörlerin etkileşimini analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler belirli bir araştırma konusunu değerlendirebilecekleri iyi hazırlanmış bir sunum oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler belirli bir araştırma konusu üzerine iyi hazırlanmış bir ödev oluşturabileceklerdir.
Tanımı Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Meşru yönetişimin üç ana boyutunun açıklanması: sosyal meşruiyet, girdi meşruiyeti ve çıktı meşruiyeti. (2) AB’de bu üç boyutun ne derece yerine getirildiği. (3) Yönetişim meşruiyetinin üç boyutunun AB seviyesinde nasıl geliştirilebileceği konusunda tartışma. (4) AB yönetişiminin vatandaşlar açısından katma değeri konusuna değinilmesi: Farklı AB politikalarının avantajları, dezavantajları ve zorlukları nelerdir? (5) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Federalizm Caramani, D. (2008), Chapter 11
3 AB'nin Siyasi Sistemi Trechsel, Alexander H. "How to federalize the European Union… and why bother." Journal of European Public Policy 12.3 (2005): 401-418.
4 AB vs ABD Menon, A. and Schain, M. 2006. Comparative Federalism: The European Union and the United States in Comparative Perspective. Chapters 2, 5 and 6.
5 Arasınav I
6 Kurumsal Yapı Schmidt, Susanne K. "Only an agenda setter? The European Commission's power over the Council of Ministers." European Union Politics 1.1 (2000): 37-61.
7 Çıkar grupları ve AB Dür, Andreas, and Gemma Mateo. "The Europeanization of interest groups: Group type, resources and policy area." European Union Politics (2014): 1465116514532556.
8 Demokrasi açığı ile mücadele I Hix, Simon (2005): The Political System of the European Union, chapter 6: Democracy, Parties and Elections
9 Demokrasi Açığı ile mücadele II Hobolt, Sara B. "Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union*." JCMS: Journal of Common Market Studies 50.s1 (2012): 88-105.
10 Arasınav II
11 Avrupa Birliği-şüpheciliği Hooghe, Liesbet, and Gary Marks. "Calculation, community and cues public opinion on European integration." European Union Politics 6.4 (2005): 419-443.
12 İki dereceli seçimler Marsh, Michael. "Testing the second-order election model after four European elections." British journal of political science 28.04 (1998): 591-607.
13 Avrupa Kimliği Kohli, Martin. "The battlegrounds of European identity." European Societies 2.2 (2000): 113-137.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda bahsedilen kaynakları ve power point sunumlar, AB web sitesinden alınan raporlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest