PSIR 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Siyaseti
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 411
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Avrupa Birliği siyaseti hakkında belli bir birikime ulaşmış olan öğrencilerin hem AB siyasetinin değişik kuramlar ve disiplinler açısından nasıl çalışılabileceğini değerlendirmeleri hem de AB kurumsal yapısı üzerine birbirinden farklı bakış açılarını ve açıklamaları değerlendirmeleri.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB Bütünleşme kuramlarının temel farklılıklarını tanımlayabilecektir.
  • Bu kuramları AB Bütünleşmesinin dönüm noktalarına uygulayabilecektir.
  • Bu kuramları AB Bütünleşmesinin geleceği üzerine yapılan güncel tartışmalara uygulayabilecektir.
  • AB’de politika yapımının kuram ve kavramlarının temellerini açıklayabilecektir.
  • AB’de politika yapımının kuram ve kavramlarını farklı politika alanlarına uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders, AB siyaseti ve kurumsal yapısının değişik yönlerini farklı kuramlar ve farklı disiplinler cinsinden inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teori ve AB Bütünleşmesi - Pollack, M. A. (2015): Theorizing EU-Policy Making, in Wallace et.al Policy Making in the EU (2015), ch. 2, p. 13-26
3 Tarihsel Dönemeçleri Anlamak: İşlevselcilik, Ulusüstücülük, Hükümetlerarasıcılık - Jensen, C. S. (2010) ‘ Neo-functionalism’, in Cini, M. and Borragan PerezSolorzano, N. (2010) European Union Politics (Oxford University Press): 71/85. - Cini, M. (2010) ‘Intergovernmentalism’, in Cini, M. and Borragan PerezSolorzano, N. (2010) European Union Politics (Oxford University Press): 86/103. - Repetition History of the EU: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
4 Tarihsel Dönemeçleri Anlamak: Avrupa Komisyonunun Rolü, Normların Rolü - Moravcsik, A. (1991) Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community, International Organization 45(1). - Christiansen, T. (2002) The role of supranational actors in EU treaty reforms, Journal of European Public Policy 9(1), 33-53. - Rittberger, Berthold (2003): The Creation and Empowerment of the European Parliament, Journal of Common Market Studies 41(2). - Schimmelfennig, F. (2008) Entrapped again: the way to EU membership negotiations with Turkey, UCD Dublin European Institute, working paper 8, http://www.ucd.ie/t4cms/WP_08-8_Schimmelfennig.pdf.
5 Avrupa Bütünleşmesi Kuramının Bugünü: Avro Krizi ve Yeni Hükümetlerarasıcılık - Bickerton et al. (2015) The New Intergovernmentalism and the Study of the European Integration, in Bickerton et al., The New Intergovernmentalism (Oxford University Press). - Christiansen, Thomas (2015) Institutionalist Dynamics behind the New Intergovernmentalism: The Continuos Process of EU Treaty Reform (Oxford University Press).
6 Arasınav
7 Politika Yapımı Kuramları: Yeni Kurumsalcılık, Politika Ağları ve Çok Düzeyli Yönetişim - Pollack, M. A. (2015) Theorising EU Policy-Making, in Wallace et al., Policy Making in the EU, 7th edition, p. 26-44 - Bache, I., George, S. and Bulmer, S. (2011) Politics in the European Union (Oxford University Press), Chapter 2: 21/39.
8 Pratikte AB Politika Yapımı: Gündem Belirleme ve Karar Alma - Versluis, E., van Keulen, M. and Stephenson, P. (2011) Analyzing the European Union Policy Process (Palgrave Macmillan), Chapter 5: 107/131 and Chapter 7: 154/179.
9 Pratikte AB Politika Analizi: Vaka Çalışmaları - Bürgin, A. (2013) Salience, path dependency and the coalition between the European Commission and the Danish Council Presidency: Why the EU opened a visa liberalisation process with Turkey, European Integration Online Papers 17(1). - Bürgin (2015) National binding renewable energy targets for 2020, but not for 2030 anymore: why the European Commission developed from a supporter to a brakeman, Journal of European Public Policy 22(5), 690-707 - Bürgin (2014) Strategic Learning, Limited Europeanization: How the Turkish National Police Used Twinning to Prepare itself for the Planned New Border Agency, Turkish Studies 15(4), 458-475
10 Bir Dış Aktör olarak AB: Avrupalılaşma ve Dış Politika - Sedelmeier, U. (2015) Enlargement, in Wallace et al., Policy-Making in the EU, 7th edition, p.407-435 - Giegerich, B. (2015) Foreign and Security Policy, in Wallace et al., Policy Making in the EU, 7th edition, p. 436-463
11 Konuk Konuşmacı
12 Öğrenci Sunumları Detaylar sınıfta ilan edilecektir.
13 Öğrenci Sunumları Detaylar sınıfta ilan edilecektir.
14 Öğrenci Sunumları Detaylar sınıfta ilan edilecektir.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, power point sunumları

Diğer Kaynaklar

Ek olarak bazı derslerden önce web of science’ta yayımlanmış ilgili makaleler öğrencilere dağıtılacaktır.

--

Avrupa Birliği Çalışmaları Sertifika Programı: Program, İEÜ bünyesindeki tüm lisans programlarının üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine zorunlu bir giriş dersi ile (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç adet seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor.  Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest