PSIR 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Dış Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 306
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı Türk Dış Politikasının (TDP) temel prensipleri ve temel problemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Türk Dış Politikasının (TDP) ilkelerini ve siyasi, ekonomik ve askeri arka planını kavrayabileceklerdir
  • Öğrenciler TDP'nin oluşumundaki farklı bağlamları ve boyutları tanımlayabileceklerdir
  • Öğrenciler Farklı dönemlerdeki TDP’ni biçimlendiren karar-verme mekanizmalarını, kurumları ve organları tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler TDP'nin oluşumunu etkileyen dışsal ve içsel etmenleri gösterebileceklerdir
  • Öğrenciler TDP'deki sorunlar ve konuların çerçevesini çizebileceklerdir.
Tanımı Bu ders, öğrencileri Türkiye dış politikasının temel özellikleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders TDP tarihinin 1919-2001 yılları arasını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika-yapım sürecinin farklı dönemlerini, "göreli özerklik" ve "Batı dünyasına bağlılık" dönemleri ve küresel dünyada "Sovyet-sonrası yılları"nın ele alınacağı son bölüm ile birlikte inceleyecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders materyalinin tanıtımı
2 TDP'nin teori ve pratiği Oran, Vol. I, pp. 19-53.
3 TDP'nin bağlam ve pratiği: Göreli Özerklik [I. Kısım] (1923-1939) Oran, Vol. I, pp. 97-384. William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 44-78.
4 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [II. Kısım] (1939-1945) Oran, Vol. I, pp. 387-476. Selim Deringil, Turkish Foreign Policy During the Second World War: An Active Neutrality.
5 I. Arasınav
6 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Batı Blokuna Bağlılık [I. Kısım] (1945-1960) Oran, Vol. I, pp. 479-652. Nasuh Uslu, The Turkish American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance
7 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [III. Kısım] (1960-1980) Oran, Vol. I, pp. 655-853. Nasuh Uslu, The Turkish American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance
8 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [III. Kısım] (1960-1980) (devam) Oran, Vol. I, pp. 655-853. Nasuh Uslu, The Turkish American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance
9 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Batı Blokuna Bağlılık [II. Kısım] (1980-1990) Oran, Vol. II, pp. 9-200. Nasuh Uslu, The Turkish American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance
10 II. Arasınav
11 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Batı Blokuna Bağlılık [II. Kısım] (1980-1990) (devam) Oran, Vol. II, pp. 9-200. Nasuh Uslu, The Turkish American Relationship between 1947 and 2003: The History of a Distinctive Alliance
12 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Sovyet-sonrası küresel düzende Türkiye (1991-2001) Oran, Vol. II, pp. 201-599.
13 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Sovyet-sonrası küresel düzende Türkiye (1991-2001) (devam) Oran, Vol. II, pp. 201-599. William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 191-361.
14 III. Arasınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vols. I and II William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest